menu

Forretningsbetingelser

 • Gældende forretningsbetingelser

  Ved bestilling af vagt- og sikkerhedsydelser fra Guard er de nedenstående forretningsbetingelser gældende.
  Nærværende kontrakt er gældende for både servicemodtagere og abonnenter, som herefter kaldes for ”kunden”.
 • Sikkerhedsydelsens omfang

  Opgavens omfang er aftalt på forhånd. Der afregnes pr. påbegyndte kvarter, bemærk at der er et minimums timeantal pr. vagt af fem timer pr. aften.

  Ved løbende vagtopgaver med over 20 timer pr. måned, betragtes de første to måneder som værende prøveperiode og vagtaftalen kan af begge partere opsiges med 14 dages varsel. Ved indgangen af tredje måned betegnes prøvetiden som værende ovre.Guard Group forbeholder sig retten til at være ene leverandør for vagt- og serviceydelser med mindre andet er aftalt.

 • Personale og samarbejdspartnere

  Guard Group og dennes samarbejdspartnere forpligter sig til, at alle former for serviceydelser udføres af personale med den fornødne uddannelse og godkendelse, i henhold til dansk lovgivning.

  Guard Group personale og kunden er underlagt tavshedspligt overfor hinanden. Guard Group personale må ikke ansættes/bruges uden der foreligger en skriftlig accept fra Guard Group. Der må under ingen omstændigheder laves nogen form for separat aftale med personale, ansat hos Guard Group eller opsagt indenfor tre måneder, uden Guard Group viden. Det vil konkret sige uden accept fra den til enhver tid siddende direktør for Guard Group.

  Samme vilkår gør sig gældende mellem Guard Group samarbejdspartnere og kunden.

  Ved overtrædelse af denne klausul er Guard Group berettiget til en bod på kr. 50.000 pr. overtrædelse pr. medarbejder, og vedvarer ansættelsen/brugen, så udgør boden kr. 50.000 pr. påbegyndt uge pr. medarbejder. Betaling af bod lovliggør ikke forholdet, der kan forhindres ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 • Betaling

  Enhver serviceydelse skal betales direkte til Guard Group. Betaling anses for at være rettidig, såfremt den er modtaget på vores bankkonto indenfor 8 dage efter endt serviceydelse. Ved løbende ydelser/abonnement afregnes pr. uge med mindre andet er aftalt.

  Hvis betalingsfristen overskrides er Guard Group berettiget til at opkræve renter og gebyrer. Bemærk at Guard Group anvender viaBill A/S som ekstern faktureringspartner. ViaBill A/S håndterer automatisk udsendelse af rykkere, renteberegning og inkassoprocedure. Renter og rykkergebyr faktureres til og af viaBill og kan derfor ikke annulleres ved for sen betaling.

  Udebliver betalingen mere end 30 dage efter forfaldsdagen er Guard Group berettiget til skriftligt at ophæve kontrakten uden yderligere varsel og kræve betaling for ydelser udført efter forfaldsdagen, samt for ydelser frem til det tidspunkt, hvor kunden kunne have opsagt kontrakten til ophør.

  Guard Group forbeholder sig ret til at undlade at levere ydelser så længe kunden er i restance med forfalden faktura uden at betalingspligten dermed bortfalder.

 • Opsigelse af serviceydelser der leveres over mindst 1 måned

  Vagtaftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. En opsigelse er kun gældende ved skriftlig henvendelse/e-mail. Såfremt aftaleparterne ønsker at fravige opsigelsesvarslet og aftale et andet kortere/længere varsel, er dette varsel kun gældende hvis det fremgår på skrift og med servicemodtagers og serviceudbyders underskrift.

  Såfremt kontrakten bliver opsagt af en af parterne, forbeholder Guard Group sig enhver ret til at kræve lånt/udlejet sikkerhedsudstyr tilbage.

 • Kundens afbestilling af serviceydelser

  • 6.1 Service-/sikkerhedsydelser, jf. § 2, kan af kunden afbestilles op til 72 timer førend vagtstart, og i så fald uden videre administrationsgebyr.
  • 6.2 Ved afbestilling – mellem 72 og 48 timer før vagtstart skal 40% af det estimerede timeantal erlægges af kunden.
  • 6.3 Ved en senere afbestilling – kræves fuld betaling af kunden.

  Ovenstående er gældende med mindre andet er aftalt.

 • Misligeholdelse

  Erlægges en betaling ikke rettidig i overensstemmelse med kontraktens § 5 og § 6 eller senest 14 dage efter der er givet skriftligt påkrav herom, vil Guard Group være berettiget til:

  • Straks at ophæve kontrakten.
  • At kræve de forfaldne ydelser med rentetilskrivning betalt.
  • Kræve samtlige forfaldne som uforfaldne ydelser betalt inden det tidspunkt, hvorved kontrakten kunne have været opsagt i overensstemmelse med § 6; det vil sige 3 måneder fremadrettet.

  Førend anvendelse af denne klausul kan komme på tale og et eventuelt erstatningsansvar kan opgøres, skal afhjælpning accepteres, såfremt det er muligt og ikke er til større besvær for hverken kunden eller Guard Group. Såfremt manglen efterfølgende ikke afhjælpes eller afhjælpningen ikke opnår det tilsigtede resultat, vågner betingelserne for misligholdelse op. Servicemodtageren kan herefter altid, efter først en mundtlig og dernæst en skriftlig advarsel uden resultat, opsige kontrakten med 30 dages varsel, såfremt Guard Group misligholder kontrakten.

 • Ansvarsbegrænsning

  Guard Group eller dennes repræsentantansvarlige, følger dansk rets almindelige erstatningsregel, dog med de nedenstående begrænsninger.

  Der hæftes hverken for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, eller tab ved skader, som anden forsikring, hvis tegnet ellers vil dække for.

  I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr og vejforhold, krig, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Guard Group ikke er herre over, er Guard Group ikke ansvarlig for manglende serviceydelser.

  Guard Group samlede erstatningsansvar begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til maksimalt summen af det af kundens erlagte vederlag for den pågældende ydelse, eller det mindste beløb som lovgivningen konkret måtte tillade, dog aldrig over kr. 250.000,-.

  Skader som kunden ønsker at gøre Guard Group ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til Guard Group inden for rimelig tid.

 • Værneting

  Enhver tvist i anledning af denne kontrakt, herunder om indgåelsen, forståelsen eller opfyldelsen af kontrakten, skal søges løst i mindelighed. Kan dette ikke lade sig gøre, skal tvisten indbringes for Københavns Byret i første instans.